– Vettig, men alldeles för snabbt presenterad, förberedd och behandlad.
Tommy Törling, Gästrike

 

– När allt satt sig kommer de flesta sannolikt inse att överföringen av ansvaret är rätt,
Kenneth Ericson, Öckerö

 

Sigfridsson– Införandet känns forcerat och det är givetvis ingen bra start för denna "nya" verksamhet. Det som kommer att ta en tid är att få rätt kunskaper hos den personal som skall hantera dessa frågor. Här behövs mycket stöd från MSB. Det är däremot logiskt att även explosiva varor läggs på kommunen. Vad jag förstår så passar också många kommuner på att lägga över hela verksamheten som rör LBE på räddningstjänsten, även detta är en bra utveckling att ha allt samlat under en och samma hatt.
Anders Sigfridsson, Åre

 

– Lagen har vi väntat på i flera år och när den väl beslutades gjordes det väldigt ”omgående”. En lag som innebär att vi får en ny roll som tillståndsmyndighet, någon förberedelsetid har inte varit möjlig. Vi är i lärande samtidigt som allmänheten räknar med att få en proffsig handläggning av ärenden. I nuläget lär vi oss att bli en tillståndsmyndighet, vi planerar för kompetensutbildning av personal och vi tänker på att vara nogsamma i överlämnandet mellan myndigheten polisen – kommunen (räddningstjänsten). Lagen kan innebära att ägarkommunerna får en tydligare helhetsbild över risker för brandfarliga och explosiva varor.
Tord Eriksson, Norra Älvsborg

 

– Ett steg i rätt riktning, men varför får inte kommunen hela ansvaret (pyroteknik)?
Christer Hellekant, Orust

 

– Lagen och ikraftträdandet kom alldeles för hastigt för oss, att sätta sig in i delen explosiv vara är ju inte så lätt.

Lars-Åke Ingelsson, Åsele

 

– När staten beslutar ändra en lagstiftning på detta sätt vore det kanske bra med en konsekvensanalys. Vi som arbetar i ett kommunalförbund ska få alla våra medlemskommuner att fatta nödvändiga beslut likväl som vi skall formera och utbilda vår personal för att klara hanteringen. Med den korta förvarningstid som gavs i detta fall är detta en omöjlighet. Man borde förstå att kommunerna har en del arbete innan ett nytt förfaringssätt som i detta fall kan tas i bruk. Risken är då också att beslut och arbetssätt jäktas fram och på så sätt blir sämre än väl genomarbetade sådana. Inte ens MSB hann ju utföra sina informations- och utbildningsinsatser vilka inte behövde några politiska beslut för att genomföras.

Robert Zeidlitz, Östra Skaraborg

 

– Bra att hela lagens tillämpning hamnar hos kommunen.
Gert Friberg, Kalmar

  

– För tidigt att ha en uppfattning om konsekvenser av förändringen. Men det är mycket möjligt att samordningsfördelar finns.
Bho Eklund, Valdemarsvik

 

– Det är väl i så fall att den har hastats fram så ingen har haft tid att förbereda delegationsordningar och beslutsgången.
Kjell-Åke Svensson, Nybro

 

Bissmark– Tiden mellan förslag och beslut är för kort. Utbilda och skaffa rutiner har inte gjorts. Jag är mycket tveksam att anläggningsansvariga förstår eller har kunskap om utfärdande av hetarbetstillstånd. Vi fick senast förra veckan in en ansökan om detta, då vi då informerade om lagen fick vi till svar - men detta kan inte jag. Vi är inte med i matchen och det kommer att påverka oss och ansökningarna. Dock kommer vi att finna lösningen själva eller inom våra kranskommuner, där förslag finns att avsätta personal till en gemensam tjänst.,
Carl-Ian Bissmark, Tjörn

 

– Bra att kunna samordna hanteringen centralt. Lagstiftningen forcerades fram vilket innebar att vi fick göra mycket av det arbete som borde legat på SKL och MSB. Tråkigt att informationsträffarna påbörjades efter lagens inträdande. Och varför skickar rikspolisstyrelsen ut information till kommunerna angående hur eventuella registerutdrag ska hanteras, borde detta inte lösts innan lagen kom och synkats med det som står i förordningen angående kontakt med polismyndigheten i det distrikt där verksamheten ska bedrivas?
Ulf Jämtäng, Sörmlandskusten

 

– I vårt län var vi inställda på att lagen skulle träda i kraft 1 oktober men att det var mer sannolikt att det skulle flyttas till 1 januari 2011. Detta innebar att vi inte hade gjort i princip någonting vad gäller; förberett kommunala beslut, delegationsordningar, taxor, blanketter, rutiner, processer mm. Förvisso visste alla att en ny lag skulle komma så på tjänstemannanivå hade vi i Luleå och många andra kommuner i länet diskuterat frågan. I Luleå låg tillståndsgivningen tidigare på stadsbyggnadskontoret och vi var remissinstans men vi var överens om att när den nya lagen kommer ska allt flyttas till räddningstjänsten.

Patrik Byhlin Luleå

 

– Troligtvis kommer vi att vidaredelegera beslutanderätten till en heltidskår. Vi har få tillståndsansökningar och blir aldrig experter i frågan.

Rolf Alldén, Pajala

 

– Det är väl logiskt att tillsyn/tillstånd ligger hos en aktör, i vårt fall förbundet. Det gör ju sammantaget att vi får en större erfarenhet och kunnande om tillståndsbiten istället för att någon av småkommunerna skulle handlägga varje ärende för sig, kanske 2-3 per år. Det ger ju ingen erfarenhet direkt. Sen kan väl tyckas att det har forcerats fram men det fanns ju en förklaring till det också.

Jens Eriksson, Mälardalen

 

– Lagstiftningsändringen är positiv då kommunerna ges inflytande över tillstånd och tillsyn samlat.

Kjell Wahlbeck, Södra Älvsborg

 

– Vi tycker det är bra att tillståndshanteringen förs över från Polisen till kommunen som får en helhetssyn vad gäller riskerna.

Bengt-Ove Ohlsson, Ängelholm

 

– Tiden för införande och utbildning har varit för kort men är ändå hanterbar. Verksamheten tillförs möjligheter till ökad kunskap som är användbar i såväl det olycksförebyggande arbetet som i det operativa räddningsskedet.

Per Andersson, Alingsås-Vårgårda

 

– Vi tycker det ska bli spännande och intressant med lite nya arbetsuppgifter.
Lasse Westerfors, Avesta

 

– Den nya lagstiftningen är välkommen och upplevs mycket tydligare än den gamla. De krav som gäller för hantering, överföring och import är tydligt strukturerade och lätta att hänvisa till. Det krävs dock omfattande arbete från MSB att få samma tydlighet i de föreskrifter som är kopplade till lagstiftningen. Med detta kommer det att uppstå behov av tolkningshjälp ute i kommunerna. Bedömningar som gjorts av gammal hävd har kanske inte lagstöd längre? Det är mycket bra att det tydligt framgår vilka uppgifter en föreståndare har.
Hans Ekberg, Halmstad

 

– Argumenten för att kommunen ska ta över ansvaret för explosiva varor är myckt tunna i utredningen.

Bo Söderlund, Sala-Heby

 

– Vi är inte ännu helt övertygade att uppmjukningarna kring heta arbeten i förbudsområden var rätt väg att gå, men det lär framtidens olycksstatistik visa svaret på.

Daniel Haarala, Skellefteå

 

– Staten (MSB) och SKL tar som bekant inte upp regler för hur avgifter ska beräknas. SKL skickade frågan till lagrådet i samband med nya konkurrenslagstiftningen, men lagrådet tog inte upp frågan. Därför är vi idag 290 kommuner som försöker fixa ett avgiftssystem som bygger på "självkostnadsprincipen" fastän denna princip aldrig är prövad. Ännu roligare blir det nästa år då MSB fått regeringens uppdrag att åka ut i kommunerna för att kolla hur tillämpningen av avgifterna sker. Det hade varit bättre för alla kommuner om staten definierat en gång för alla hur självkostnadsprincipen ska byggas upp när det gäller alla sorters avgifter. Sen skiljer sig olika kommuners grundkostnader liksom skattesatsen, men det är en annan femma.

Krister Ejeros, Leksand

 

– Lite kort framförhållning skapar oreda.  Uppföljningsutbildning och seminariedagar bör ordnas av MSB regionalt under våren 2011 när vi har fått lite erfarenheter. Hur ska kompetens inom området kunna upprätthållas i alla kommuner? Här krävs nog samverkan.
Jörgen Walldén, Värend