Redan nästa år blir det förändringar i Rib-utbildningens lokalisering och vissa kurser avgiftsbeläggs.
Skälen till förändringarna är ökade kostnader, ökade krav från samhället att utbildningsverksamheten förnyas i snabbare takt samt önskemål fCecilia Looströmrån räddningstjänster om att mer utbildning genomförs regionalt.
– Vi vill utveckla utbildningsverksamheten så att den ligger i linje med utvecklingen av de förmågor som behövs i samhället. I arbetet vill vi vara flexibla och lyhörda, men samtidigt måste vi hålla oss till de förutsättningar och det uppdrag vi har, säger Cecilia Looström.


Det handlar dels om generella kostnadsökningar, dels om eftersatt behov av investeringar vid verksamhetsställena som släpat med sedan MSB bildades och minskade intäkter från tjänsteexport.
För att möta utmaningarna ser man på kort sikt över kursutbudet 2015. Det tittas särskilt på Rib-utbildningen.
– Av ekonomiska skäl tvingas vi nu att ta hem fyra Rib-utbildningar till våra verksamhetsställen för att få en godtagbar beläggning och därmed klara ekonomin. Det är en tillfällig, men nödvändig omväg för att på sikt försöka hitta en annan lösning, säger Cecilia Looström.

Efterfrågan har minskat något, man drar ner på de kurser som läggs ut externt från 13 till 7. Samtidigt ökas antalet kurser som läggs på Revinge och Sandö med fyra.
Antalet utbildningsplatser, cirka 600, är oförändrat .

 

Enligt förordningar ska MSB erbjuda vissa utbildningar utan avgift såsom:

 • Skydd mot olyckor (SMO)
  Räddningstjänstpersonal i beredskap (RIB)
  Räddningsledare A
  Påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer (RUB)
  Utbildning för
  – skorstensfejare och
  – skorstensfejartekniker

Övriga utbildningar kan avgiftsbeläggas enligt avgiftsförordningen.
– Vi gör dock vad vi kan för att skapa förutsättningar för kommunernas framförhållning.

 

Klart är att det 2015 inte kommer att tas ut avgift för följande utbildningar:

 • Räddningsledning B, tillsyn A och B
  Kärnenergikurser (RN)
  Grundkurs i samhällsskydd och beredskap
  Högre kurs i samhällets krisberedskap
  Underrättelsekurs för beslutsfattare inom krisledning
  Solbackakursen för högre befattningshavare

 

Samtidigt ser myndigheten över verksamheten vid Revinge och Sandö. Vilka möjligheter och konsekvenser får det för utbildningsverksamheten om man:

 1. fortsätter med två verksamhetsställen som nu
 2. två verksamhetsställen men begränsad verksamhet vid den ena
 3. bara ett verksamhetsställe

 

Resultatet ska bland annat kunna ligga till grund för en större utredning om MSBs framtida utbildningsverksamhet.
– Syftet med en utredning är att tydliggöra MSBs roll för utbildning inom samhällsskydd och beredskap. Den ska bland annat lämna förslag på övergripande former för myndighetens fortsatta utbildningsverksamhet och ange riktlinjer för finansieringen.

 

Alla förändringar behöver ske i dialog med såväl kommuner som övriga aktörer.
– Självklart vill vi ha dialog och synpunkter och den fortsatta processen ska bland annat tas upp på räddningstjänstrådets möte i höst, säger Cecilia Looström.