– Vad den kraftiga minskningen beror på är ännu för tidigt att säga, vi har ännu inte alla uppgifter om brandorsaker och övriga omständigheter. Det vi noterat är att antalet omkomna i brand i småhus minskat samt att antalet omkomna män är färre. Vi hoppas kunna göra en grundlig analys för att få klarhet i vilka förhållanden som bidrar till färre döda i bränder, säger Mattias Strömgren, olycksutredare på MSB.

 

statistiktabellDet är andra året i rad som färre än 100 personer omkommer i brand. Därtill minskade antalet döda i bränder 2014 stort (cirka 20 procent) jämfört med 2013.
Det var alltså framförallt färre män som dog i bränder 2014, 45 jämfört med genomsnittliga 71 de fem föregående åren. Antalet omkomna kvinnor ligger närmare samma nivå som tidigare, 33 jämfört med genomsnittliga 39, vilket innebär att skillnaderna mellan könen minskat.

 

Siffrorna för 2014 är fortfarande preliminära. Definitiva siffror dröjer till maj, bland annat inväntas obduktionsresultat.

I uppskattningsvis hälften av fallen anges brandorsaken som okänd i dödsbrandsrapporterna.
– Det finns framförallt två anledningar till det. Dels att det vid totalbränder är svårt att fastställa brandorsak, dels att det ibland finns en rädsla från räddningstjänsten att inte kryssa i orsak om man inte är helt säker. Men jag kan tycka att en bra bedömning är bättre information än ingen alls, säger Mattias Strömgren.

 

I de fall där brandorsaken är känd dominerar fortfarande rökning. Nästan alla dödsbränder inträffar i bostaden. De vanligaste startutrymmena, där det är känt, är i tur och ordning vardagsrum, sovrum och kök.

Ungefär tio procent av dödsbränderna uppges anlagda med uppsåt, i de allra flesta fallen handlar det då om självmord.

 

Vilka växlar ska dras på siffrorna för 2014?

– Det är för tidigt att säga om det är en bestående nedåtgående trend, antalet omkomna i brand är relativt sett få och variationen är slumpmässig. Siffrorna tyder på att vi är på rätt väg, men statistiken kan förändras och det är svårt att veta hur det nya året kommer att bli.

Under 2015 har hittills 15 personer omkommit i 13 bränder.

Statistiken är ett viktigt underlag för den nationella strategin att stärka brandskyddet för den enskilda människan.
– Vi ska göra en analys av vad årets minskning kan bero på, försöker titta på vad som inte hände 2014 jämfört med tidigare år. Det kan ge besked om vad vi ska satsa på framöver inom den nationella strategin. Vi kommer även att analysera de 6 000 bränder som inträffar i bostäder varje år, säger Anders Lundberg, brandingenjör vid MSB.

 

Sedan november 2011 ska cigaretter vara självslocknande och då trodde man att det skulle ge ett rejält utslag i brandstatistiken.
– Antalet bränder orsakade av cigaretter ligger kvar på samma nivå som tidigare. Det kan vara så att det faktiska antalet har minskat, men tyvärr är mörkertalet stort på grund av den stora andelen okända brandorsaker, säger

Anders Lundberg och fortsätter:
– Vi väntar på resultat från en studie som jämför standardens krav på självslocknande cigaretter med några verkliga typhändelser – då hoppas vi få svar på om det fungerar i praktiken.