– Att utveckla samverkan mellan den kommunala räddningstjänsten och andra blåljusaktörer är ett sätt att utnyttja samhällets resurser mer effektivt, säger försvarsminister Karin Enström.

 

De tre regeringsuppdragen är:

 

  • Stöd till räddningstjänster med deltidsbrandmän och samverkan mellan blåljusmyndigheter.

Uppdraget är tudelat. MSB ska redovisa vilka åtgärder myndigheten vidtagit för att stödja kommuner med deltidsbrandmän i räddningstjänsten och hur det kan utvecklas.

Regeringen vill också utveckla samarbetet mellan blåljusmyndigheter och att goda exempel på samverkan lyfts fram. Arbetet ska ske i samverkan med Rikspolisstyrelsen och Socialstyrelsen.

Hur arbetet kan utvecklas ska i båda fallen utgå från nuvarande ansvar och åtagande, synpunkter inhämtas från länsstyrelser och SKL (Sveriges kommuner och landsting).

 

  • Ökad jämställdhet och mångfald inom räddningstjänsten.

Regeringen anser att räddningstjänstens sammansättning i möjligaste mån bör återspegla sammansättningen i samhället. Hög kompetens, lämplighet, jämn könsfördelning och mångfald bör eftersträvas.

Standardiserade tester för antagning till utbildning och rekrytering till yrket kan underlätta ökning av underrepresenterade grupper och därmed stärka kompetensen inom räddningstjänsten, anser regeringen.

MSB ska i samverkan med Rekryteringsmyndigheten pröva lämplighetstester med fortsatt höga kompetenskrav för antagning till SMO-utbildningen. Så långt som möjligt ska det säkras att de som antas till utbildningen har förutsättningar att arbeta inom bland annat kommunal räddningstjänst.

 

  • Kommunernas arbete med handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst.

Regeringen anser att arbetet med målstyrning och handlingsprogram, samt att följa upp, utvärdera och analysera handlingsprogram behöver utvecklas.

Därför ska MSB i samverkan med länsstyrelserna redovisa åtgärder som gjorts för att utveckla det som stöd som myndigheterna ger kommunerna och hur det kan bli ännu bättre. Hur uppföljning, utvärdering och analys kan utvecklas ska också redovisas.

Regeringen konstaterar att MSB tagit fram vägledningar som är bra exempel på hur kommunerna kan stödjas, och att det arbetet bör fortsätta och utvecklas.

 

De tre uppdragen ska redovisas senast 30 april.