Nuvarande priser för Rakel gäller året ut. Kunderna, kanske främst kommunerna, har efterlyst besked om prislapp för 2013 och framåt.

Den finns inte, men i budgetunderlaget för kommande år har MSB lämnat ett förslag till regeringen.

 

Det innebär att priset för ett grundabonnemang föreslås bli enhetligt, 10 000 kronor. Men för kommunerna föreslås en reduktion med halva priset till 5 000.

- Skälet till förslaget med det lägre priset för kommunerna är att nyttan av ett nationellt system bedöms som mindre för kommuner än regionala och nationella aktörer. Kostnaden för att bygga ett eget lokalt nät kan också vara relativt låg för många kommuner. Om kommuner skaffar egna nät i stället för Rakel riskerar det försämra möjligheterna att kommunicera mellan olika organisationer, säger Björn Myrberg, ekonomi- och planeringsdirektör på MSB.

 

I dag betalar kommuner och landsting 9 500 per grundabonnemang, kommersiella verksamheter 12 500 och statliga myndigheter har en klumpsumma angiven i sina regleringsbrev.

Kommunikationssystemet blir effektivare ju fler som använder det, det är huvudskälet till att öka anslutningen.

Det finns också en ekonomisk aspekt. Kostnaderna för Rakel finns där redan, de förändras inte med fler användare. Men det gör intäkterna.

 

En långsiktig finansiering handlar också om att användarna ska veta vilka utgifter de har att vänta. MSB anser därför att kostnaderna bör fastställas med femårsintervall.
- Anslutningen till systemet ökar. Och för att den utvecklingen ska hålla i sig krävs en långsiktig finansiering av systemet, säger Björn Myrberg.

Vid årsskiftet fanns 40 000 aktiva Rakelabonnemang. MSBs målsättning är en ökning till 55 000 under året och till 65 000 under 2015.

 

En stor potential finns bland kommunerna där många ännu inte anslutit. Får kommunerna närmast en halvering av priset ökar sannolikt förutsättningarna.

Samtidigt föreslår MSB att avgiftstaket tas bort. Avgiftstaket är en maxavgift som är relaterad till invånarantalet och motsvarar ett visst antal grundabonnemang per år.

När en kommun nått avgiftstaket blir abonnemang utöver det gratis. De som i dag har dubbelt så många abonnemang som krävs för att nå avgiftstaket får alltså ingen effekt av den föreslagna sänkningen av priset om taket tas bort.

 

För att finansiera den föreslagna sänkningen av abonnemangspriset föreslår MSB att 50 miljoner kronor per år de närmaste tre åren tas ur krisberedskapsanslaget (så kallade 2:4 anslaget). Dessutom föreslås ytterligare totalt 100 miljoner tas ur anslaget under 2013-2014 för att täcka in tidigare underskott för Rakel.

MSBs krisberedskapsanslag ligger på 1,1 miljarder per år. 2011 var underskottet för Rakel 215 miljoner.