Bakgrunden till SKLs begäran är problemen med den omfattande egensotningen. Möjligheten till egensotning var avsedd som en liten öppning i sotningsmonopolet för att fastighetsägare i glesbygd skulle få möjlighet att sota själva. Om fastighetsägaren inte kan själv finns möjligheten att anlita en annan person med rätt kompetens. I den utvärdering av Lagen om skydd mot olyckor som gjordes 2009 konstaterades att det var ungefär en procent som getts tillstånd att sota själva.


Det som skett på senare tid i ett antal kommuner är att man översvämmats av ansökningar om egensotning. I regel är det den tidigare skorstensfejarmästaren som raggat över sina gamla kunder när kommunen skrivit avtal med en ny sotare.


Kommunerna anser att en omfattande egensotning snedvrider konkurrensen i förhållande till den sotare man skrivit avtal med. För att få saken prövad vägrade några att ge tillstånd. MSB har gett besked om att egensotning inte kan nekas om kompetensen finns vilket kammarrätten har slagit fast.


Sotningsmonopolet har utretts flera gånger genom åren och trots att utredningarna föreslagit en avreglering har det bara skett smärre justeringar. SKL har i flera remissvar föreslagit att sotningsmonopolet ska avskaffas. Främsta skälet är att idag har myndigheterna ansvaret både för rengöringen, själva sotningen, och brandskyddskontrollen vilket inte stämmer överens med intentionerna i Lagen om skydd mot olyckor som betonade ett större ansvar för den enskilde.


 

Enligt SKL är situationen som uppstått ohållbar och urholkar det nuvarande systemet. SKL vill att regeringen ser över regelverket och föreslår att kommunen endast ska svara för brandskyddskontrollen, ansvaret för rengöringen ska ligga på fastighetsägaren.


I ett yttrande över SKLs skrivelse håller MSB med om problembeskrivningen och att det är nödvändigt med en översyn av regelverket. Myndigheten framhåller att ansvarsfördelningen mellan fastighetsägaren och kommunen för sotning och brandskyddskontroll bör vara tydlig. En framtida reglering bör bygga på principen om den enskildes ansvar för brandskyddet på den egna fastigheten. Lösningen ska vara enkel, robust och hållbar.