Helena Lindberg– Förebyggande är viktigt, men det är kanske viktigt att lägga ribban högre för det operativa, för att klara det som händer.

Helena Lindberg konstaterade att hon får signaler att incidenter där räddningstjänsten måste återvända till skadeplatsen ökar.
– Man har alltså inte släckt branden. Där verkar vi ha något att ta tag i. Det kanske är dags att snäppa upp oss när det gäller insatser. Och vi kan titta över hela olycksområdet. Är räddningstjänsten bättre rustad för att klara en stor olycka, eller behöver vi öka tempot för att klara den?

 

Öka förmågan att hantera olyckan, bli effektivare, utveckla metoder, samverka, smarta insatser för att minska skador på egendom och miljö, var några områden där generaldirektören ville se förbättringar.
– En annan fråga är kompetensförsörjning, hur vi klarar att rekrytera. Mångfald är inte bara en politiskt korrekt fråga, det är en fråga av egenintresse.
Samverkan mellan blåljusorganisationer, hjälpa varann för att bryta förlopp (exempelvis I väntan på ambulans) och därmed minska skador och lidande var också en aspekt som lyftes fram, likaså att nyttja frivilliga krafter bättre.

 

Helena Lindberg lyfte även blicken mot klimatförändringar och när olyckan blir en kris.
– Vi kan se en ökning av storskaliga händelser. I norra Norge inträffade i vinter, när det ska vara snö, stora bränder och bland annat brann en hel by ner. Det säger något om olycksutvecklingen, vi måste ha beredskap för det storskaliga.
– Krisberedskap är viktigt och vårt avtal med SKL reglerar hur kommunerna ska få bidrag. Tanken är att stimulera samverkan inom egna kommunen, mellan kommuner och mellan kommuner och andra aktörer. Hur lyckas vi då? Det gäller att förutse, att förbereda sig är att ha kunskap. Och alla kommuner ska göra risk- och sårbarhetsanalyser.

 

Kommuner ska också ha handlingsprogram. MSB vill se ett brett grepp i dem där man identifierar alla risker för olyckor och kriser.
– Och handlingsprogrammen ska färdigställas i tid. 15 procent av kommunerna färdigställer dem inte förrän i slutet av mandatperioden, strax innan ett nytt ska tas fram. Det tycker vi inte är så bra.