Förra året beslöt MSBs ledning genomföra en verksamhetsanalys som i sin rapport föreslog en omorganisering av avdelningen för utbildning, övning och beredskap, UB.

 

Analysrapporten framhöll att:

  • frågor inom avdelningen hanteras på alltför detaljerad nivå på bekostnad av det strategiska arbetet
  • avdelningen haft svårt att finna balans mellan räddningstjänst och krisberedskap
  • avdelningens utvecklingsenhet haft svårt att leva upp till alla förväntningar
  • utbildningsverksamheten inte utvecklats och förnyats i förväntad takt

 

Parallellt pågick en Nöjd kund-undersökning som bekräftade behovet av förändring. En följd av bristerna är en osäker krisberedskapsuppbyggnad ute i landet.

– Det saknas till exempel gemensamma målbilder och för oss gäller det att tydliggöra målbilderna och att bidra till att aktörerna jobbar för att nå dem. Det är också viktigt att vi arbetar med mer långsiktiga mål. Inte bara tre utan tio år framåt och kanske ännu längre i vissa frågor, säger avdelningschef Kjell Wahlbeck.

 

Kritiken är inte enbart följden av sådant som MSBs kunnat råda över. Det visade sig till exempel att enheten för utveckling av räddningstjänst och krishantering hade ett för omfattande och komplext uppdrag.

– När Räddningsverket bildades 1986 fick man rätt gott om pengar vilket gjorde att det togs många initiativ för att stödja räddningstjänsten. Det fanns resurser för det som önskades och aktörerna vande sig vid att ha en myndighet som hjälpte till med vad det nu kunde vara. När pengaströmmen drogs åt, vilket blev tydligt först när MSB bildades, matchade inte förväntningar och möjligheter, säger Cecilia Looström, biträdande chef för UB.

 

UB är MSBs jätte med omkring 370 medarbetare och spänner över verksamheter som Rakel och ledningsstöd till hela utbildningsområdet med verksamhetställena i Revinge och Sandö. UB arbetar med både krisberedskapsfrågor och skydd mot olyckor.

– Man kan också beskriva det som den förberedande delen i det breda uppdraget, det vill säga att stödja aktörerna att samverka i hela skalan och sedan sektorsuppdraget att stödja utvecklingen av kommunal räddningstjänst, säger Cecilia Looström.

 

Konkret innebär organisationsförändringen att två enheter, enheten för utveckling av räddningstjänst och krishantering och enheten för ledningssystem och beslutsstöd avvecklas.

De ersätts med tre nya enheter, enheten för samverkan och ledning, enheten för räddningstjänst och enheten för beslutsstöd. Det kommer också att inrättas en analysfunktion vid avdelningsledningens stödfunktion.

 

– För att det här ska fungera måste vi arbeta med mål och målstyrning. Ska man bygga krisberedskap i samhället måste man ha uppfattningar kring förmågor och vilka påfrestningar vi tror samhället kommer att utsättas för. Den typen av analysfrågor är viktiga och det gör att nya UB är förstärkt med en analysgrupp.

 

Räddningstjänstenheten ska samordna och utveckla räddningstjänsten. För att skapa bättre dialog vill MSB bilda ett räddningstjänstråd med representanter från området.

 

På enheten för samverkan och ledning bildas kompetensgrupper för att myndigheten ska bli mer samlad och systematisk i kontakt med aktörer.

– Kompetensgrupperna ska arbeta ut mot aktörerna för att stödja och utveckla samverkan. Redan idag görs det mycket bra arbete, till exempel metodprojektet för att stödja och utveckla länsstyrelsernas geografiska områdesansvar. Det ser vi som en av byggstenarna framöver med att jobba systematiskt. Vi måste försöka jobba mer genom länsstyrelserna, säger Cecilia Looström.

 

Kompetensgrupperna ska också ut och göra behovsanalys av framförallt förmågan att samverka och leda, men även inventera behov av utbildning, tekniskt stöd, övning för att sedan föreslå vilka åtgärder som behövs och vilket stöd MSB kan ge.

– På det här viset kan vi över tid jobba samlat med aktörerna. En kompetensgrupp kommer kanske att rikta sig mer mot central nivå och de andra två mot regional nivå men som även omfattar lokal nivå genom länsstyrelsernas områdesansvar.

 

Utbildningsfrågorna har fått släpa lite men även där blir det förändringar. Utbildningen ska bli bättre på att anpassa sig till aktörernas behov.

– Utbildning är mer en fråga om arbetssätt och processer. Varje verksamhetsdel måste ha en verksamhetsstrategi och det gäller självklart även utbildningsverksamheten, det måste finnas en långsiktig utbildningsstrategi.

Just nu är förslaget att den nya avdelningen ska heta avdelningen för utveckling av beredskap och att förkortning UB finns kvar.