En anställd fick svåra ögonskador i kontakt med väteperoxid och den senare explosionen var mycket kraftig.

- Väteperoxid sönderdelas normalt till vatten och syrgas, det är oväntat att det smäller så. Fönstren på ett bostadshus krossades och glaset hamnade på utsidan. Det innebär att reflektionstryck och för att uppnå det krävs ett tryck på fem kilopascal, sa Lorens van Dam.

Ett tryck som alltså fanns 100 meter från detonationsplatsen, vilket konstaterades motsvara 17 kilo TNT (trotyl) på marken.

 

Väteperoxid är normalt 50-60 procentig och används till blekning av massa i pappersbruk. Företaget i Angered, där olyckan inträffade, tillverkar 90 procentig väteperoxid, vilket bland annat används till raketbränsle.

Tillverkningen skedde i två containrar och en träklädd container användes för förvaring. Ett tiotal meter bort fanns en verkstad.

- Vid ett jonbyte gick något fel, operatören översköljdes med 50 procentig väteperoxid och rusade ut.

Efter ett tag small det, vittnen hörde tio-tolv smällar.

 

Van Dams teori innebär följande:

Sönderfallsreaktion i en jonbytare vars topp slits av. 15 liter väteperoxid per minut pumpas ut på ett rostigt järngolv.

- Man kan konstatera att ett rostigt järngolv inte är fiffigt, det blir ett katalyserande material. Inte heller bra att ha brännbart material i närheten, exempelvis träklädd container.

I tillverkningscontainrarna fanns sannolikt även högkoncentrerad väteperoxid som läckte ut, vilket gav kraftig sönderdelning för en explosiv gasfas och gasexplosion.

Väteperoxid slungades ut och antände förrådscontainern där det förvarades avsevärt mer 90 procentig väteperoxid. Containern blev som en ugn, plastbehållarna smälte och det blev en explosiv blandning av plast och 90 procentig väteperoxid.

 

-Allt tyder på att det varit explosioner i båda containrarna. Allt brännbart var uppbrunnet.

- Förloppet är dock inte helt känt och behöver verifieras med experiment. Om det stämmer borde det få för följder hur väteperoxid får förvaras och transporteras.

Miljön för tillverkning av ett farligt ämne såg lite tveksam ut. Exotisk, sa van Dam.

Hur vanligt är förvaring av stora mängder väteperoxid?

- Varje pappersbruk har gärna 100 kubikmeter väteperoxid, men det är med lägre koncentration.