Det är den kanske något hårdragna slutsatsen av den forskning som professor Bo Rothstein bedriver vid QOG-institutet i Göteborg. QOG står för the quality of government, institutet för forskning om korruption och kvalité i samhällsstyrningen.

 

— Vi har definierat kvalité i samhällsstyrningen som förekomsten av pålitliga, opartiska, icke korrupta, icke diskriminerande och rimligt kompetenta offentliga förvaltningsinstitutioner.

 

Därmed är kvalité i samhällsstyrningen inte det samma som den representativa demokratin utan en apparat som demokratin har för att genomföra sin politik.

 

— De dåliga nyheterna: demokrati ger ingenting. Låt mig göra en sak absolut klar: jag kommer att vara den siste som argumenterar mot demokrati. Det jag vill visa är att det räcker inte med demokrati, har man inte någorlunda kontroll över kvalitén i den offentliga förvaltningen så lyckas man inte skapa mänsklig välfärd. Auktoritärt kommunistiskt styrda Kina övertrumfar idag liberalt demokratiska Indien på varje upptänkligt mått på mänsklig välfärd som vi kan mäta.


Man blir lyckligare av att leva i en demokrati, men inte särskilt mycket.

 

— Folk uppfattar sig olyckliga om de har dålig hälsa eller lever under diskrimerande, korrupta och inkompetenta förvaltningar. Man blir lyckligare av pengar, men faktiskt bara upp till den nivå vi hade för 30 år sedan. Utöver det ger inget på mänsklig välfärd. Vi peakade nångång 1972 kan man säga.

 

Korruption är förödande.

 

 — Ett särskilt tragiskt exempel är Sydafrika som 1994 mirakulöst lyckades övergå till demokrati utan fullskaligt inbördeskrig, vilket är enormt glädjande, men medellivslängden är idag sex år lägre än 1994. Antal kvinnor som dör i barnsäng har tredubblats. Idag är Sydafrika världens mest ojämlika land ekonomiskt. Varför? Det mesta pekar på den mycket omfattande korruptionen.

 

Kvalité i den offentliga förvaltningen är avgörande för kvalitén i samhällsstyrningen . När man utsätts för korruption tappar man förtroendet inte bara för myndigheter utan människor i allmänhet. Den sociala tilliten är avgörande och den är hög i de nordiska länderna, allra högst i Danmark.

 

— Effektiva solidariska system som omfattande välfärdsstater kan bara uppstå om man litar på att flesta andra samarbetar, att de flesta inte överutnyttjar systemet. Om man inte litar på det slår den sociala fällan igen, det vill säga att litar man inte på andra kan det framstå som rationellt att inte samarbeta, säger Bo Rothstein.