Visning av portabel sprinkler som Länsförsäkringar Värmland bjudit in  kommunala representanter till. Foto: Gunno Ivansson

   

Idén fick Roland Carlson, riskingenjör på Länsförsäkringar i Värmland, när han i Tjugofyra7 tog del av MSBs nollvision. – I artikeln om den nationella

strategin nämns tre områden där det behövs insatser för att leva upp till visionen: kunskap och kommunikation, tekniska lösningar och lokal samverkan. Länsförsäkringars skadeförebyggande arbete bygger i stort på de här tre ledorden.

 

Länsförsäkringar i Värmland försäkrar nio av länets 16 kommuner. I början av november bjöd man in representanter från kommunerna till en informationsträff om hur riskerna för dödsbränder i bostäder med gemensamma insatser kan minskas. Informationen åtföljdes av ett erbjudande:

– Bara ni utbildar era biståndshandläggare ställer vi ut en mobil sprinkler. Vi vill bidra till nollvisionen och ser det här som ett första steg. Vi tror att vi satt igång något som får spridning.

 

Försäkringsbolaget bekostar installationen och förväntar sig en incidentrapport med kommunens intryck och erfarenheter efter ett års användning. Därefter tas beslut om vidare erbjudande eller annan placering.

Den rekommenderade utbildningen har Brandskyddsföreningen Värmland tagit fram tillsammans med räddningstjänsten. Avsikten med att utbilda biståndsbedömarna är att man ska göra anpassade insatser. Sprinkler är inte lösningen på allt.

– Det är en fyratimmars-utbildning som riktar sig till personal som besöker hemmiljöer och vi har tagit fram en checklista för identifiering av risker, säger Lars-Erik Hansson, säkerhetssamordnare i Karlstad kommun och verksamhetsansvarig för Brandskyddsföreningen Värmland.

 

Karlstad kommun har gjort en massiv satsning och placerat 220 portabla sprinkleranläggningar i äldreboenden. En investering på åtta miljoner kronor.

– När vi gjorde tillsyn i gamla serviceboenden konstaterade vi att det var inget säkert boende. Tanken var att här skulle bo äldre, friska människor men nu är de inte särskilt pigga, säger Lars-Erik Hansson.

Det rör sig om vanliga lägenheter och räddningstjänsten gjorde klart att man inte hinner fram i tid eller har resurser för att rädda liv. Efter ingående diskussioner kom man fram till att enda lösningen var portabel sprinkler. Installationen i 220 lägenheter inleddes i november förra året och var klar i juli.

Lars-Erik Hansson är nöjd med satsningen. En stor fördel med den portabla sprinklern är att den arbetar med vattendimma vilket i princip eliminerar vattenskador.

– Vi har haft incidenter med rökare, spisar och mikrovågsugnar och sprinklern har fungerat som den ska. Efteråt har det bara varit att torka av golv och möbler med en trasa för att återställa rummet.

 

Satsningen har fått en fortsättning.

– Vi har spunnit vidare tillsammans med hemtjänsten som rapporterar om riskpersoner till sin chef. Enhetschefen kontaktar mig och tillsammans med en anhörig åker vi hem till personen för att bedöma om portabel sprinkler kan vara en lämplig lösning. Oftast är den det och vi har tio anläggningar ute nu.

Patrik Perbeck, enhetschef på MSB, är mycket positiv till initiativet och arbetssättet.

– Detta är ett sätt att omsätta den nationella strategin i praktisk handling där det bäst behövs. Insatserna riktas mot de individer som är mest utsatta och olika aktörer samarbetar på regional och lokal nivå för att tillsammans försöka minska riskerna. Det är också viktigt att vi alla hjälps åt att sprida kunskap om olika brandskyddstekniska system och att den kunskapen når ut till exempelvis de som arbetar med vård och omsorg i kommunerna.