Det underströk EU-kommissionären Kristalina Georgieva på en stor konferens i Filippinerna.

 

Forskning visar att en satsad krona på förebyggande insatser minskar kostnader i samband med katastrofer med fyra-sju kronor. Trots det står investeringar i förebyggande åtgärder bara för fyra procent av den totala budgeten för katastrofinsatser och riskreducering.

 

Kristalina Georgieva var tydlig med att den utsatta delen av befolkningen måste prioriteras både i förebyggande arbete och under insatser. 80 procent av offren i katastrofer återfinns bland de 20 procent av världens befolkning som är mest utsatta, visar global statistik.

 

ASEM-Konferensen (Asia-Europe Meeting) i Manilla, organiserades av värdlandet, EU, Japan och Schweiz och hade 250 deltagare.
Filippinernas president Benigno Aquino III betonade vikten av forskning för att öka kunskap och stärka motståndskraft.

ILO (Internationella arbetsorganisationen) kritiserade modellen ”cash for work” och menade att det internationella samfundet borde ta större ansvar för att skapa goda arbetsvillkor.

 

Helena Lindberg, generaldirektör på MSB, var inbjuden talare och berättade bland annat om Sveriges stöd till Filippinerna och hur Sverige och MSB under senare år har ökat satsningen på kapacitetsutveckling i katastrofdrabbade länder.

Den arbetsgrupp Helena Lindberg medverkade i presenterade rekommendationer för hur katastrofriskreducering bör integreras i återuppbyggnadsarbetet, bland annat att ett resiliens-perspektiv på återuppbyggnad bör finnas från första dagen i en humanitär insats och att stöd till lokala ekonomin genom arbetstillfällen och riskfinansiering, bör prioriteras under tidig återuppbyggnad.

 

Helena Lindberg betonade även den potential hon tyckte sig kunna se i EUs roll som brobyggare mellan kortsiktiga och längre perspektiv inom katastrofhantering och betydelsen av samarbete mellan EU och FN i dessa frågor.