Barents Rescue bygger på samverkan mellan Norge, Finland, Ryssland och Sverige. I september inträffar ett stort dammbrott i Luleälven som Sverige inte klarar utan hjälp utifrån. Det är huvudscenariot i årets övning som genomförs i Norrbotten 18-23 september.

- Vi är bra på att skicka hjälp, men har egentligen aldrig tagit emot internationell hjälp i större skala, säger övningsledaren Lars Hillerström.

Ovanan att som land bli hjälpt har medfört att man börjat kika på hur internationellt stöd inverkar på bland annat lagstiftningen.

- När vi hade upptäckt 170 lagar och regelverk som påverkas slutade vi leta.

 

Barents Rescue arrangeras vartannat år och turnerar runt i de fyra länderna. Under den övningens sista dagar i september som bland annat innehåller fem fältmoment beräknas 1 500 personer från ett 60-tal myndigheter delta.

Det är finalen. Innan de internationella styrkorna anländer har redan fem övningar genomförts. Faktum är att Barents Rescue redan har startat.

- I april genomfördes en övning kring regional samverkan där konsekvenserna av ett stort dammbrott i norrbotten diskuterades.

 

Fortsättningen ser ut så här:

8 juni – konferens med representanter för regering och departement från de fyra länderna. Konsekvenserna av internationell hjälp, hur det påverkar lagar, ska diskuteras.

13 september – dammbrott i Luleälven. Hela larmkedjan från haveriplatsen till regeringskansliet testas. Larmet går även till övriga länder

14 september – beslutsövning. Länsstyrelsen har tagit emot larm och åtgärder måste vidtas. Begäran om hjälp går till MSB som begär internationell hjälp.
Dessa två dagar arbetar övningsdeltagarna på ordinarie arbetsplatser.

14 september – krisledningsövning i Norrbotten. Vilka åtgärder behövs när invånare längs Lule älv måste utrymmas till andra kommuner och län? Vad händer i Luleå när stora delar av staden riskerar hamna under vatten? Länsstyrelsen leder övningen mot kommunerna där många är på fötter.

18-19 september – den stora övningen har börjat. De första dagarna testas mottagande av internationella styrkor, exempelvis gränspassage och förenklad tullklarering.

20 september – utbildningsdag där yrkesgrupper från de fyra länderna träffar varandra. Utbyte bland annat för räddningstjänst, polis, sjukvård.

21-22 september – Krisledningsövning. Fem dagar efter dammbrottet.

Fortfarande extremt höga flöden på många håll, samhällen ska återställas. Internationell hjälp anländer. Samtidigt inträffar svåra olyckor som konsekvens av dammbrottet. En tågolycka med 150 skadade, raserad industrilokal, ammoniakutsläpp, transporttunnel under kraftverksdamm rasar, samt en bussolycka.

- Fältövningarna ska vara så komplexa att de kräver internationell samverkan.

Det blir som en internationell katastrofinsats. Den stora tågolyckan kräver mycket resurser, bland annat kommer 50-talet skadade norrmän flygas till Bodö och sedan vidare till Oslo.

När övningen avslutas startar utvärderingsarbetet och senast i februari är det tänkt att en rapport ska finnas klar.

 

Huvudmål för övningen är:

  • Regler och avtal för hjälp i krissituationer ska definieras, testas och utvärderas.
  • Samarbete på alla nivåer ska uppmuntras.
  • Larmrutiner testas och förbättras för att kunna ge och ta emot hjälp.
  • Utveckla rutiner för att begära, skicka och ta emot internationellt stöd.
  • Utveckla kommuners och läns förmåga till gränsöverskridande samarbete.
  • Skapa medvetenhet om medias betydelse som viktig aktör för kriskommunikation till allmänheten.
  • Utveckla planeringsprocessen inför framtida övningar.