- Vi är glada över att nu vara på plats i nya och ändamålsenliga lokaler. Nu arbetar vi vidare med vårt uppdrag och nästa steg blir att ytterligare involvera den regionala nivån inom vårt ansvarsområde med förebyggande och hanterande av IT-incidenter, säger Stefan B. Grinneby, chef för CERT-SE på MSB.

 

- CERT-SE passar väl in i MSB:s övergripande samordningsuppdrag inom svensk krisberedskap och vi är väldigt glada över att CERT-SE nu är en del av MSB, sade MSB:s överdirektör Nils Svartz i samband med den officiella invigningen av CERT-SE:s nya lokaler hos MSB på Kungsgatan i Stockholm.

Bakom flytten ligger ett regeringsbeslut och från PTS sida hoppas man på fortsatt gott samarbete. Uppdraget för CERT-SE är att stödja samhället i arbetet med att hantera och förebygga IT-incidenter.

 

Till uppgifterna hör bland annat att:

• Agera skyndsamt vid inträffade IT-incidenter genom att sprida information samt vid behov arbeta med samordning av åtgärder och medverka i arbete som krävs för att avhjälpa eller lindra effekter av det inträffade.
• Samverka med myndigheter med särskilda uppgifter inom informationssäkerhetsområdet.
• Vara Sveriges kontaktpunkt gentemot motsvarande funktioner i andra länder samt utveckla samarbetet och informationsutbytet med dessa.