Det är några av de kvalitetsbrister som konsaterats vid en kartläggning av informationssäkerhetsarbetet inom vården som MSB genomfört.
Andra brister som konstateras är i styrning av kontrollverksamhet och uppföljning av risker och incidenter.

 

Vårddokumentation ska vara korrekt och tillgänglig när den behövs. Den ska skyddas mot obehörig åtkomst, spridning och ändring. Den ska bevaras och återskapas i händelse av olyckor eller katastrofer. God informationssäkerhet innebär att alla dessa krav är uppfyllda.
Kartläggningen av informationssäkerheten i vården har tittat på hur kontrollarbetet fungerar, hur risker och incidenter följs upp. Den omfattar dokumentation från vårdgivare, landsting och kommuner samt en enkät bland sjuksköterskor, läkarsekreterare och sjukvårdsadministratörer.

 

Några observationer är:

  • Ett av tre landsting, inga kommuner, har delgett rapport av informationssäkerhetsarbetet i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter.
  • Bara en av tio vårdgivare kunde presentera en generell revision av informationssäkerheten.
  • Andelen rapporterade incidenter inom området informationssäkerhet kan, beroende på definitioner och begrepp, variera mellan 1-20 procent av samtliga avvikelser i vården.
  • Fler än var tredje sjuksköterska och närmare var femte läkarsekreterare uppger att felaktig vårddokumentation har varit en patientsäkerhetsrisk.
  • Kännedom om kvalitets- och säkerhetsarbete beror mer på ledningsansvar och utbildning än på arbetsplats och arbetsgivare.