Under våren vänder man sig till räddningstjänsten i slumpvis utvalda kommuner med frågor om brandskyddet vid några utpekade boenden i kommunen.

Bakgrunden är regeringsuppdraget att redovisa hur ett rimligt brandskydd i olika boendemiljöer kan tillgodoses.

 

Statistik visar att det under en tioårsperiod omkommit 44 personer i vårdboenden. I hälften av fallen saknades fungerande brandlarm, som är helt avgörande i miljöer där människor är sängliggande eller funktionshindrade.

– Jag tror att brandskyddet överlag är bra, men som statistiken visar finns det brister. Det tillsammans med att byggreglerna ställt olika krav genom åren gör att det blir otydligt vilken nivå på brandskyddet som är skälig i vårdboenden, säger Patrik Perbeck, MSB.

 

I sitt svar på regeringsuppdraget kom MSB fram till att regleringen behöver tydliggöras och bad om bemyndigande att utge föreskrifter om brandskyddet.

I diskussioner mellan myndigheterna enligt vilka lagar brandskyddet bäst regleras kom man fram till att det krävdes en fördjupning och det beslöts att genomföra en kartläggning av brandskyddet.

 

Den sker genom att ett frågeformulär skickas ut till räddningstjänsten i ett antal kommuner som slumpvis valts ut via Sveriges kommuners och landstings kommungruppsindelning.

Både särskilda boenden för äldre och boenden enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade omfattas.

 

Via Socialstyrelsens register har MSB slumpvis valt ut  vilka boende det rör sig om.

– Det har vi gjort för att urvalet inte ska påverkas av hur man lokalt kan tänkas resonera, ska vi välja ett bra eller ett riktigt dåligt.

 

Boverket och MSB har gemensamt satt ihop frågorna. Exempel på frågeställningar är: Hur många bor det i boendet? Finns larm och hur är det utformat? Brandcellsindelning? Vilken personal är tillgänglig olika tider på dygnet och vilken förmåga har de att agera om det brinner?

Ett liknande arbete gjordes inför ett allmänt råd som gavs ut 2008 då MSB kartlade brandskyddet på hotell.

 

Kartläggningen ska utgöra underlag för regeringens fortsatta bedömning av föreskriftsfrågan.
– Det blir en snabb process. Målet är att vi ska en rapport med resultatet framme före midsommar, säger Perbeck.