Han drar den slutsatsen efter att ha tagit del av ett test som Carl-Henrik Holmgren och Anders Lundblad, brandingenjörselever i Lund, gjort.
Holmgren och Lundblad gjorde en omfattande litteraturstudie på området, men det är relativt outforskat och mängden data begränsad.

Som en följd av detta genomförde de en serie brandförsök där bitar från en plastbåt provades i såväl stor som liten skala.
Med ledning av inhämtade uppgifter utfördes beräkningar på den strålningsintensitet som flamman från en brinnande båt utsätter båtar på andra sidan av de rekommenderade brandgatorna för.

 
Genom att jämföra dessa beräkningar med uppmätta antändningskriterier drar Björn Albinson vid MSB slutsatsen att de rekommenderade avstånden från 1983 är tillräckliga.

1983 gav dåvarande Statens Brandnämnd ut skriften ”Brandsyn i hamnar och på uppläggningsplatser för fritidsbåtar” I denna lämnas rekommendationer om brandskydd och uppdelning av förvaringsplatsen i kvarter med brandgator och körvägar.

 
Informationen i skriften behandlar dels förvaring av båtar utomhus och dels förvaring inomhus. Skriften tar däremot inte upp något om förvaring av båtar i hyllsystem.

Brandingenjörselevernas examensarbete ”Brandskydd i samband med landförvaring av fritidsbåtar” kan hämtas här: