Antalet döda i bränder har minskat under flera år och är nu nere på den lägsta nivån på tio år.

2013 omkom 96 personer i 86 bränder. Omkring hälften av de omkomna var 65 år eller äldre.

 

Vanliga brandorsaker vid dödsbränder där äldre är inblandade är rökning, glömd spis och levande ljus.
– Det faktum att äldre är överrepresenterade visar hur viktigt arbetet med brandskydd i eget boende är. Speciellt som befolkningen blir allt äldre och många bor kvar hemma i bostäder som kanske inte är utrustade med – för individen – lämpligt brandskydd, säger Andreas Bengtsson, verksamhetsledare för Brandskyddsföreningen Skåne.

 

Under Brandskyddsdagen lyftes samverkan och individanpassat brandskydd som viktiga delar i arbetet med att stärka brandskyddet för äldre i eget boende.

Räddningstjänsten Syd presenterade sin satsning på äldre och Räddningstjänsten Väst presenterade sitt trygghetsarbete, Tjugofyra7 har tidigare skrivit om båda.

 

MSB presenterade Brandsäker bostad för alla – en vägledning för individanpassat brandskydd.

Vägledningen syftar till att ge råd och information kring hur kommuner systematiskt kan arbeta för att individanpassa brandskyddet för personer som av olika skäl är i behov av ett stärkt skydd.

Den riktar sig främst till förvaltningar som har personal som träffar personer med behov av ett individanpassat brandskydd, exempelvis vård, omsorgs- och socialförvaltningar.

 

– Många äldre har nedsatt syn, hörsel och rörlighet, vilket innebär att de är extra utsatta för och under bränder, Därför är individanpassat brandskydd en central del i arbetet med att stärka brandskyddet för äldre i eget boende, säger Malin Vestin, MSB.

Enligt Malin Vestin har räddningstjänsterna en viktig roll i arbetet med att stärka brandskyddet för äldre.
– Arbetet måste drivas av många aktörer. Räddningstjänsterna har en viktig uppgift att stötta andra förvaltningar som socialtjänst och vård- och omsorg med sakkunskap och expertis inom området. Sedan är det primärt dessa förvaltningar och deras olika personalkategorier som behöver driva arbetet får det att bli en naturlig del av sin verksamhet. Projekten i Räddningstjänsten och Räddningstjänsten Väst är två bra exempel som visar på hur denna typ av stöd och samverkan kan se ut ute i kommunerna.

 

Alla talare på Skånsk brandskyddsdag betonade att arbetet med att stärka brandskyddet är en fråga som berör många aktörer.
– Därför är det viktigt att skapa mötesplatser som brandskyddsdagen, där räddningstjänster och MSB kan lyfta fram erfarenheter och goda exempel som visar på hur samhället tillsammans kan arbeta med området, avslutar Andreas Bengtsson.

 

Skånsk brandskyddsdag är ett årligt evenemang som riktar sig till räddningstjänster i södra Sverige och arrangeras av Brandskyddsföreningen Skåne i samarbete med Föreningen Sveriges Brandbefäl Skåne/Blekinge och MSB.