– För olje- och gaspannor, pelletseldade värmepannor samt vissa pelletseldade lokaleldstäder bedömer vi det möjligt att förlänga fristerna, säger Patrik Perbeck, enhetschef på MSB.
Fristerna för brandskyddskontroll har varit de samma sedan Lagen om skydd mot olyckor (LSO) trädde i kraft 2004.

 

I departementsskrivelsen från 2009 som kom efter försvarsdepartementets uppföljning av LSO påpekades att MSB bör se över fristerna.
En förstudie har genomförts för att se om det var möjligt att förlänga fristerna på de objektskategorier som enligt statistiken utgör lägst risk.
– Vi bedömer att flera frister kan förlängas utan att brandskyddet  påverkas negativt.  Därför har vi inlett en revidering av föreskrifterna om sotning och brandskyddskontroll.

 

Det har i olika sammanhang framförts många synpunkter på fristerna.  I dag är fristerna 2, 4 eller 8 år och de flesta objekt får två eller åtta år.
– Vanliga synpunkter är att man tycker att de korta är för korta och de långa är för långa. I revideringen ska vi bland annat se över den stora skillnaden mellan de två olika fristerna som lokaleldstäder och köksspisar kan få, vilket idag är antingen två eller åtta år. Kraven ska också förtydligas så att tillämpningen blir enklare och mer lättbegriplig för såväl den enskilde som för kommunens brandskyddskontrollanter och tjänstemän, säger Patrik Perbeck.

 

Patrik Perbeck understryker att som MSB ser det kommer inte en eventuell omreglering av sotningsverksamheten att påverka fristerna för brandskyddskontrollen.
För arbetet med de nya föreskrifterna har en arbetsgrupp bildats bestående av Patrik Perbeck och Håkan Sten, MSB, Claes Nicklasson, räddningstjänsten Östra Blekinge och Hasse Olsson, Skorstensfejarmästarnas riksförbund.

Föreskrifterna författas under hösten, skickas ut på remiss efter årsskiftet för att – om allt går planenligt – träda i kraft 2015.