– Det är positivt att regeringen ser en väg till lösning, det har vi inte haft förut. Vår förhoppning är att samverkansbidraget ska leda till ökad anslutning, säger Stefan Kvarnerås, chef för Rakelverksamheten på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.


Målet med samverkansbidraget är att öka den kommunala anslutningen till Rakel. En förutsättning är att MSB når en överenskommelse med SKL om att omfördela medel inom anslag 2:4 Krisberedskap som tidigare gått till kommunal verksamhet enligt det så kallade kommunavtalet.
Engångsbidraget på 30 miljoner kronor finansieras genom att MSB får släppa till 19 miljoner från sitt anslag och elva miljoner tas från 2:4 anslaget.


Om räddningstjänsten säger regeringen att det bör prövas ytterligare åtgärder för att öka rekryteringen av kvinnor och andra underrepresenterade grupper bland dem som söker sig till brandmannayrket. Marknadsföringen av SMO-utbildningen bör utvecklas.
Regeringen vill också att blivande brandmän ska lämplighetstestas:
”Regeringen avser att pröva införande av lämplighetstester genom t.ex. Totalförsvarets rekryterings-myndighet med syftet att säkerställa elevernas förutsättningar att klara yrket inom bl.a. den kommunala räddningstjänstverksamheten. Detta för att öka kompetensen inom den kommunala räddningstjänsten där jämställdhet och mångfald är viktiga delar.”


– Vi välkomnar att lämplighetstester utreds. Frågan är flitigt diskuterad och många bland våra målgrupper tycker vi ska införa lämplighetstester, medan andra ser svårigheter i vilka kriterier som ska användas och att det blir dyrt, säger Monica Edsgård, chef för utbildningsenheten på MSB.