Johan Gert

Vi vill nå ut till aktörerna i krishanteringssystemet och att man läser och diskuterar i grupper, säger Johan Gert, MSB om nya antologin om samverkan. Foto: Gunno Ivansson.

 

Bakgrunden är ytterst brister i samverkan som fått regeringen att göra ett tillägg och förtydliga ansvarsprincipen med att i den ingår även sektorsövergripande samverkan.

– Vi upplever att man ute i landet har väldigt olika syn på vad samverkan innebär, men att det finns en stark strävan efter att hitta svaret, säger Johans Gert, MSB, i redaktionsgruppen bakom antologin.

 

Redaktionsgruppen efterlyste författare med olika infallsvinklar på samverkan.

– En vanlig undran är till exempel: vad är privat och offentlig samverkan? I boken finns flera konkreta exempel, bland annat från Styrel, säger Johan Gert.

 

I antologin Samverkan – för säkerhetsskull medverkar 17 författare med sin syn på samverkan. Det handlar om allt från juridik, ledning, spontan samverkan med allmänheten och internationell samverkan.
Ledningsforskaren Christian Uhr, MSB, går i inledningskapitlet igenom vilken betydelse begreppet ges i olika sammanhang. Samverkan har blivit ett ett idealtillstånd och utvecklats till ett ”buzzword”, det vill säga ett ord med oklar innebörd men med en positiv värdeladdning som ibland hindrar att det ifrågasätts.

 

Ett annat flitigt förekommande ”buzzword” han nämner är ”gemensam lägesbild”.
Christian Uhr konstaterar att innebörden är svårfångad och att så måste det kanske vara. I ett dynamiskt samhälle är det viktigt att inte låsa sig för en fast betydelse.

 

Ann Enander, docent i psykologi vid Försvarshögskolan, tar upp en samverkan som man inte så ofta talar om, den emellan myndigheter och medborgare.

– Det blir lätt så att krishantering är något för professionella grupper och att den typen av samverkan är viktigast. Men i krissituationer är det många olika parter som måste samverka och i slutändan är det resultatet som är viktigast.

 

Under rubriken ”Spontant organiserad samverkan kompenserar för de centrala aktörernas misslyckande” berättar Jonas Landgren, forskare i informatik, om snökaoset i Brålanda 2010. Flera hundra resenärer på väg till fjällen blev då fast när riksväg 45 snöade igen. Tack vare privatpersoners initiativ fick alla tak över huvudet. Nästan hela samhället engagerades.

Jonas Landgren är en av de författare som har synpunkter på just ordet samverkan.

 

– Begreppet kan teoretiseras men på nått sätt handlar det om att koordinera våra aktiviteter för att nå ett mål – att vi samarbetar helt enkelt. Samverkan är ett myndighetsord och jag tycker man kunde kallat det för att samarbeta i stället.
Viljan att samverka är stor och det sker otroligt mycket samarbete mellan organisationer.

– Man vill samarbeta, men när man väl gör det uppstår ibland konflikter och prestige. Men den typen av friktion finns i all organisering och det ska vi inte vara rädda för. Utmaningen är hur kan vi få till ett bra samarbete trots att det kan uppstå lite konflikter, säger Jonas Landgren.

 

Kjell Larsson, MSB, med mångårig erfarenhet av internationell samverkan med FN och EU medverkar under rubriken ”Snacka inte så mycket – gör nå’t!”.

Också han är kritisk till begreppet. Många vackra ord men bristen på praktisk vägledning är en orsak till att samverkan ofta inte fungerar i praktiken.
Med erfarenheter av misslyckad samverkan i en krigszon anser Kjell Larsson att ibland får man till och med säga nej till samverkan.

Redaktör för boken är Nils-Olov Nilsson, Sandö.
Best nr: MSB276 – juni 2011.