Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att klicka på "Jag förstår" samtycker du till att cookies används. Jag förstår, stäng

147 miljoner till nya krisberedskapsprojekt

MSB har beviljat bidrag till utvecklingsprojekt ur det så kallade krisberedskapsanslaget med ytterligare drygt 78 miljoner för 2017 och drygt 147 miljoner över 2019.

Publicerad: 2017-03-09

Det är ur anslag 2:4 krisberedskap som MSB fördelar pengar. Sedan tidigare är 239 miljoner kronor beviljade för 2017, pengar som framförallt fördelats till länsstyrelsernas arbete med civilt försvar.

Därtill har gjorts tilläggsanslag och omfördelningar, vilket gör att MSB för 2017 totalt fördelat 345 miljoner för externa utvecklingsprojekt.

De bidrag som nu beviljats är närmast uteslutande till centrala myndigheter. Undantaget är länsstyrelsen på Gotland som får åtta miljoner till brandvattenförsörjning i Visby.

Avsikten med anslaget är att stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera kriser under fred men även under höjd beredskap.

För att MSB ska bevilja medel ska ett antal förutsättningar uppfyllas. Förutom att stämma överens med den inriktning som getts ska åtgärder som föreslås ge effekter på den samlade krisberedskapen. Inriktningen bygger främst på brister som redovisats i den nationella risk- och förmågebedömningen.

Krisberedskapsanslaget ligger på drygt 1,1 miljard kronor för verksamhetsåret, runt 260 000 går direkt till kommunernas krisberedskap.

De har fått bidrag

Här är de myndigheter som fått bidrag till nya projekt från 2017. Projekt kan vara såväl ett-, två- som treåriga. Summan som anges är vad som nu beviljats för 2017-2019.

Polismyndigheten, 24,9 milj
– fem projekt. Mest till Barents Rescue 2019. Fördelat över tre år.

FOI, 20,4 milj
– fem olika projekt. Mest bidrag (9,7 miljoner) till enhetlig metodik i rekognosering, provtagning och fältanalys vid CBRN-händelse. Tre år.

Socialstyrelsen, 19,5 milj
– åtta projekt. Störst är resursförstärkt läkemedelsförsörjning inför kris, höjd beredskap och krig. Tre år.

FRA, 12,5 milj
– säkra kryptografiska funktioner. Ett år.

Jordbruksverket, 12,1 milj
– två projekt. Mest till sanering av epizootiskt smittämne i djur­stallar och markområden med djurhållning. Två år.

Statens veterinärmedicinska anstalt, 10,5 milj
– två projekt. Mest stöd till mjältbrandskontamination i naturen, modellering av spridning och avklingning. Två år.

Trafikverket, 8,2 milj
– tre projekt. Mest till egen kontinuitetshantering. Tre år.

Länsstyrelsen Gotland, 8 milj
– brandvattenförsörjning i Visby. Ett år.

Folkhälsomyndigheten, 8 milj
– tre projekt. 4,7 miljoner till stärkt förmåga att analysera råvatten och dricksvatten vid oväntad kemisk eller mikrobiologisk förorening. Tre år.

Livsmedelsverket, 5,9 milj
– kontinuitet och funktionalitet i samhällsviktig verksamhet: livsmedelsförsörjning. Två år.

Strålsäkerhetsmyndigheten, 4,5 milj
– två projekt. Störst seminarieserie om radiologiska konsekvenser av en kärnvapendetonation. Två år.

Finansinspektionen, 2,8 milj
– stärkt robusthet och höjd krisberedskap i den finansiella sektorn. Ett år.

Fortifikationsverket, 2,7 milj
– två projekt. Skyddade IT-utrymmen inom samhällsviktig, offentlig verksamhet och koncept för skydd mot antagonistiskt användande av UAS:er (obemannades flygande farkoster). Två år.

Lantmäteriet, 2,5 milj
– två projekt, mest till civil-militär utvecklingssamverkan inriktad mot geodata och geostöd. Två år.

SMHI, 2,1 milj
– pilotprojekt om konsekvensbaserade vädervarningar, gemensam påverkansbedömning. Två år.

Skatteverket, 2 milj
– skapa eller stärka resiliens i betalningssystemet under kris och höjd beredskap. Ett år.

Kustbevakningen, 0,6 milj
– övning Balex Delta 2018. Två år.

 Mer information på msb.se

blog comments powered by Disqus
Om tidningen

Tjugofyra7 bevakar utvecklingen inom MSBs ansvarsområden och ska stimulera till debatt i dessa frågor. Enbart Ledaren är att betrakta som MSBs officiella linje.

Kontakt
Redaktionen