Mette Lindahl-Olsson– Men det är egentligen inget nytt och situationen är ungefär densamma i hela Europa. Därför har EU beslutat att medlemsländerna senast 2017 ska presentera nationella klimatanpassningsstrategier för att kunna möta klimatförändringarna, säger hon.

 

Arbetet med att anpassa samhället till ett förändrat klimat går för sakta enligt Mette Lindahl Olsson. Men flera myndigheter, bland andra SMHI, Jordbruksverket, SGI och MSB har regeringsuppdrag att samla in kunskaper som förbättrar möjligheterna till effektiv anpassning till ett förändrat klimat och dess eventuella negativa konsekvenser.
– Länsstyrelsernas klimatanpassningssamordnare har också blivit varma i kläderna och utarbetar nu regionala handlingsplaner för klimatanpassning som vägledning för det fortsatta lokala och regionala anpassningsarbetet. Jag känner inte igen bilden av att det saknas uppgifter för länsstyrelserna att samordna.

 

Ett problem med behovet av åtgärder för anpassning till ett förändrat klimat är ovissheten kring klimatförändringarnas omfattning. Osäkerhetsfaktorn är stor, särskilt som samhället i övrigt också förändrar sig och blir allt mer komplext.

– Beslutsfattande sker under osäkerhet och ingen vet till exempel om det räcker att bygga fördämningar för att klara 200-årsflöden. Vi kan heller inte blunda för att det vi pratar om som framtida scenarier, till exempel översvämningar eller värmeböljor, faktiskt kan inträffa redan i dag.

 

Trots att många kommuner är små är det i den kommunala planering som frågan om anpassning hanteras bäst, menar Mette Lindahl-Olsson. Det kommunala självstyret ska inte ses som hinder, snarare en tillgång, eftersom kommunerna, med stöd av andra aktörer, bäst kan bedöma behovet av mer exakta åtgärder.

Men det krävs ekonomiskt stöd. Mette Lindahl-Olsson tar Lilla Edet kommun och Göta Älvutredningen som exempel. I Lilla Edet finns ett gediget kunskapsunderlag med åtgärdsförslag, men ekonomiska resurser saknas.

 

– Dessutom måste åtgärderna samordnas med övriga kommuner utmed Göta Älv, eftersom det som görs i Lilla Edet påverkar nedströms.

Hon betonar också att frågan om anpassning till och beredskap för klimatförändringar inbegriper många aktörer.
– Vissa frågor är tekniska men anpassningen måste involvera alla områden, även våra beteende och beteendeförändringar, som ju kan ta tid. Vem kunde för 20 år sedan tro att vi skulle sopsortera som vi gör i dag?