Mässhallen under Samhällssäkerhet

Statssekreterare Håkan Jevrell (till höger) poängterade att ansvarsprincipen är grundläggande för krisberedskapen, men att det också finns en skyldighet att samverka. Här försöker han tillsammans med bland annat Helena Lindberg i en översvämningsmodell rädda Karlstad från att dränkas av Klarälven. Foto: Gunno Ivansson.

 

Mässan var den första i sitt slag för att skapa en mötesplats för alla som arbetar med samhällsskydd och beredskap. Bakom mässan stod myndigheter, Sveriges kommuner och landsting, företag och branschorganisationer.

I sitt inledningsanförande tog MSBs generaldirektör Helena Lindberg upp att en stor del av den samhällsviktiga verksamheten som el, tele, drivmedelsförsörjning, livsmedel, transporter med mera sköts av privata aktörer.

– Den stora utmaningen i dag är att få till god samverkan mellan offentliga och privata aktörer. Det är avgörande för att öka förmågan att förebygga och hantera en oväntad större händelse.

 

Därför behövs forskning och utveckling, gemensamma begrepp och standarder som kan bidra till en mer effektiv samverkan. Därför behövs också fler mötesplatser så att fler aktörer träffas över det gemensamma ansvaret.

Den snabba tekniska utvecklingen har medfört nya hotbilder och gjort säkerhetsarbetet till en internationell angelägenhet.

– En av de intressantaste frågorna är inte bara hur vi klarar oss nu eller de närmast åren – utan hur ser utmaningarna ut som ligger framför oss om 15, 20, 25 år?

 

Statssekreterare Håkan Jevrell poängterade i sitt tal insikten om det egna ansvaret. Regeringen har förtydligat ansvarsprincipen och det betyder att den som känner sin verksamhet bäst vid normala förhållanden också ska ansvara för den i kris.

– Men i detta ligger också den tydliga skyldigheten att samverka med andra. Prestigetänkande som förhindrar samverkan kan riskera människors liv och hälsa, säger Håkan Jevrell.

 

Att få en uppfattning av vad som sker, vad andra berörda myndigheter gör eller inte gör, är många gånger avgörande för hur en kris hanteras.

Händelserna utvecklas till kriser när ansvariga myndigheter eller organisationer handlar under stor press.

– En personlig erfarenhet jag har från mitt arbete med dessa frågor i regeringskansliet är att myndigheter och organisationer under press gärna sluter sig och fattar kortsiktiga beslut, och emellanåt, dåliga beslut. Här har MSB en väldigt viktig roll i att stötta.

 

Förmågan att förebygga och hantera allvarliga händelser och kriser ständigt behöver utvecklas.

– Försvarsmaktens resurser utgör också ett stöd inom samhällets krisberedskap och den reformering som vi nu genomför av det militära försvaret kommer naturligtvis att öka tillgängligheten och öka försvarsmaktens möjlighet att ge stöd till det civila samhället, säger Håkan Jevrell.

 

Socialdemokraterna har aldrig släppt tanken på en krisledande myndighet och försvarsutskottets ordförande, socialdemokraten Peter Hultqvist, vill se en total översyn av säkerhetspolitiken.

– Ett sätt att stärka krisberedskapen är att det vid stora nationella kriser inrättas en särskild krisledningsmyndighet som tar ansvaret. Vi vill lyfta en sån fråga i en större säkerhetspolitisk utredning eller beredning. Det behövs, menar vi, en säkerhetspolitisk beredning som går igenom hela situationen när det gäller hur vi ska utveckla krisberedskapen och hur vi ska organisera vårt samhälle, säger Peter Hultqvist.